Ad Fontes Fidei – Zu de Quelle vum Glaf – Faaschtenkonferenzen 2021 an der Par Atertdall Sainte-Claire

Fir Faaschtenzäit 2021 huet d’Par Aterdall Sainte-Claire Faaschtenkonferenzen

organiséiert ënnert dem Thema

« Ad Fontes Fidei – Zu de Quelle vum Glaw »

Hei de Programm

Di éischt Konferenz vm Pater Théo Klein SCJ kann een nolauschteren iwwer YouTube:

Di zweet Konferenz vum der Mme Renée Schmit kann een lauschteren iwwer Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=NE5M-dHpaGo

Di drëtt Konferenz vum Mgr Leo Wagener kann een laushteren iwwer Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=E21PvKqW1p0

La quatrième conférence de l’abbé Vincent Billot

https://www.youtube.com/watch?v=FiaaNXWqi-I

Laisser un commentaire